Secretariaat : Ter Heide 27- 2270 Herenthout
Dutch Dutch English English French French

Regelement van Inwendige orde van T.C. NETE 2017

A: ALGEMEEN

Art.  1:  Benaming

 • Onder de benaming “T.C.Nete” werd op 18 december 1971 een wielertoeristenclub opgericht welke aangesloten is bij de K.B.W.B., Wielerbond Vlaanderen, Globelaan 49, 1190 Brussel, met als stamnummers A.72/2.
 • In het Belgisch staatsblad van 30/01/1975 nam onze vereniging een v.z.w. statuut, onder identificatienummer 414.772.79 met als benaming “T.C.Nete v.z.w.”

Art.  2:  Clubkleuren

 • Bij de oorsprong koos men overwegend voor blauw, hiervan is het vlag van de club het bewijs.

Art.  3:  Lokaal

 • Het lokaal is gevestigd in zaal “Kwarto”, een onderdeel van het complex “Kwafor”, Dorpsstraat 44 Berlaar

Art.  4:  Doel

 • De vereniging heeft tot doel de sport en cultuur te bevorderen.

Art.  5:  Reglementen, huishoudelijk reglement en statuten

 • De reglementen van Wielerbond Vlaanderen, de statuten van de v.z.w. en het reglement van inwendige orde van T.C.Nete zijn bindend voor ieder aangesloten lid.

Art.  6:  Aansluiting

 • Mogen aansluiten: Iedereen vanaf 8 jaar.

Art.  7:  Kledij

 • De kledij van T.C.Nete bestaat uit een basisuitrusting.
 • Onze kledij is beschikbaar voor WBV vergunninghoudende leden aangesloten bij T.C.Nete.
 • Ieder vergunninghoudend lid dient de basisuitrusting (zomertrui – koersbroek – blouse lange mouwen) aan te schaffen tegen een borgsom van € 100. Aanvullende uitrusting kan men aanschaffen tegen kostprijs.
 • Als vergunninghoudend lid wordt alleen de tittelhouder van een familiaal vergunning beschouwd, op voorwaarde dat een aanvullend vergunninghouder zich eveneens laat opnemen in het puntenbestand van het laureaatschap.
 • De kledij is eigendom van het lid.
 • Een beloningssysteem, met name het “Clublaureaatschap”, is in het leven geroepen voor leden welke hier aan voldoen.
 • Het kledingspakket geldt voor de duur van het contract. Mits akkoord kan dit contract verlengd worden.
 • Bij alle officiële inrichtingen van T.C.Nete v.z.w. en W.B.V. zijn de leden verplicht de clubkledij te dragen. Zo niet kan men verwijdert worden uit de officiële uitslag.
 • De clubkledij mag niet tijdens het lopende contract worden doorverkocht of verder gegeven aan niet-leden.

Art.  8:  Clubblad

 • Om de twee maanden verschijnt er een clubblad met benaming “De Netetoerist”.
 • De verantwoordelijke uitgever zal betwistbare binnengebrachte artikelen eerst voorleggen bij het bestuur. De voorzitter,of dienstdoende voorzitter die zal nalezen en voor publicatie deze handtekenen.

Art.  9:  Vaste data

 • Bij aanvang van het jaar worden alle bestuursvergaderingen, activiteiten en verschijning van de
  “De Netetoerist” vastgelegd.
 • Het clubblad verschijnt tweemaandelijks en wordt gedrukt de tweede maandag van de maand.
 • De jaarvergadering heeft plaats na einde van het boekjaar.
 • Clubfeest: in de maand februari.

Art. 10:  Ongevallenaangifte

 • Aangifte van ongevallen dienen binnen de 48 uren kenbaar gemaakt te worden aan de
  Deze zal hiervoor het nodige doen. Bij afwezigheid kan men dat kenbaar maken bij de voorzitter,
  dienstdoende voorzitter of secretaris die de nodige formulieren zal overhandigen.

Art. 11:  Kosten

 • Beheers- en werkingskosten worden vergoed door de club, telkens de uitvoerder daar om vraagt en mits een goedkeuring van het bestuur.

B: BESTUUR

Art. 12:  Samenstelling van het bestuur.

 • Het bestuur van T.C.Nete wordt periodiek verkozen. Alzo zijn er een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester, Feestbestuurder, P.R. & Webmaster , Kledijbeheerder, raadsleden en er kan ook een erevoorzitter benoemd worden die als raadgever zal fungeren als er genoeg bestuursleden zijn, zoniet neemt hij of zij een bestuursmandaat op.
 • Gecoöpteerde leden, omwille van specifieke bekwaamheden kunnen het bestuur aanvullen. Deze zijn echter niet stemgerechtigd. Zij zijn ten alle tijden toegelaten op de bestuursvergaderingen en hebben enkel een adviserende stem.
 • De voorzitter vertegenwoordigt de club. Hij heeft de leiding op de bestuurs- en algemene vergadering. Hij bewaakt en verzekert de orde in de schoot der vereniging en heeft bij gebeurlijke gelijkheid van stemmen een beslissende stem.
 • De ondervoorzitter staat de voorzitter bij op vergaderingen, zowel binnen de club als bij de provincie en zal hem vervangen bij gebeurlijke afwezigheid.
 • De secretaris wordt aangaande de club belast met alle briefwisseling. De briefwisseling wordt in zijn totaliteit voorgebracht op de bestuursvergadering. Brieven omtrent de clubeer worden door de voorzitter mede ondertekend. De secretaris zal op de jaarvergadering een moreel verslag voorlezen aangaande de werking van de club in het afgelopen jaar.
 • De penningmeester doet alle ontvangsten en uitgaven van de club, daarvan houdt hij een kasboek bij waarin alle verhandelingen op nummer worden geboekt en brengt op regelmatige wijze verslag uit aan het bestuur. Jaarlijks worden de kasboeken, rekeningsuittreksels en dividenden ter controle voorgelegd aan de aangeduide censoren. Deze worden bijgestaan door de voorzitter en ondervoorzitter. Op de algemene jaarvergadering zal de penningmeester het jaarlijks kasverslag voorlezen.
 • De Feestbestuurder zal het nodige doen bij het inrichten van feestelijkheden en organisaties. Hij zal regelmatig verslag uitbrengen aan zijn mede bestuursleden.
 • De P.R. & Webmaster onderhoud de uitstraling en Website van de club. Hij volgt op de voet de behaalde punten op het clublaureaatschap.
 • De raadsleden zetelen in de bestuursvergaderingen en bespreken mede de agenda.
 • Onder de bestuursleden worden clubafgevaardigden aangeduid welke de club vertegenwoordigen op de provinciale vergaderingen of bij andere gelegenheden waar dit nodig mag blijken.

Art. 13:  Termijn van het bestuur

 • Het bestuur bestaat uit negen mandaten waarvan jaarlijks één derde uittredend en herkiesbaar is.
 • Een bestuursmandaat is geldig voor een termijn van drie jaar.
 • De herkiezing gebeurt op de jaarvergadering.
 • Behoudens schriftelijk ontslag is ieder lid van het bestaande bestuur kandidaat-bestuurslid voor een nieuwe termijn.
 • Nieuwe kandidaten bestuursleden moeten meerderjarig zijn en hij/zij moet TWEE jaar lid zijn van de club.
 • De kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk te melden bij de voorzitter, uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering.
 • De functies worden onder de bestuursmandaten gekozen na de jaarvergadering.
 • Ten behoeve van de goede werking van de club en bij algehele goedkeuring van het bestuur kunnen bijkomende bestuursleden volgens de noodwendigheden gecoöpteerd worden.

Art. 14:  Keuze van het bestuur

 • De keuze van de bestuursmandaten gebeurt op de jaarvergadering.
 • De stemming is geheim en schriftelijk.
 • Ieder vergunninghoudend lid of eigenaar van een bondskaart aangesloten bij T.C.Nete. is stemgerechtigd. De stemgerechtigden duiden op een kandidatenlijst de namen aan die hun voorkeur wegdragen.
 • De kandidaten met de meeste stemmen vormen het nieuwe bestuur.
 • Nieuwe kandidaten moeten echter 50% van het aantal uitgebrachte stemmen behalen om een bestaand verkiesbaar bestuurslid te vervangen.
 • Bij gelijke stemmen krijgt het langst aangesloten (Bestuurs) lid de voorkeur.
 • De secretaris leidt de verkiezing, alsook de taakverdeling onder de nieuw gekozenen. Deze taakverdeling gebeurt op de eerstvolgende bestuursvergadering, in onderling overleg.

Art. 15:  Ontslag van een bestuurslid

 • Een bestuurslid dat tijdens zijn termijn ontslag neemt dient dit schriftelijk of telefonisch te melden bij de voorzitter.
 • Bij ontslag van een bestuurslid wordt deze kandidatuur vrijgegeven op de eerstvolgende jaarvergadering.
 • Zo een bestuurslid niet voldoet of onaanvaardbare handelingen stelt, kan deze door de meerderheid van het bestuur op een bestuursvergadering ontslagen worden.

Art. 16: Gelden

 • Indien de vereniging ontbonden wordt gaan de resterende gelden naar een andere instelling aangeduid door de algemene vergadering.
 • Op de algemene vergadering worden twee censoren aangeduid, teneinde na afsluiting van de jaarrekening de rekeningen en kasboek na te zien en ter goedkeuring te ondertekenen
 • De censoren hebben ook de opdracht verslag uit te brengen op de algemene vergadering.
 • Om verkozen te worden tot censor mag men geen deel uitmaken van het bestuur en dient men bovendien twee jaar lid te zijn van de club.
 • Personen welke vooraf een bestuursmandaat hebben bekleed en intussen geen deel meer uitmaken van het bestuur, hoeven zich evenwel drie jaar te onthouden om zich kandidaat te stellen als censor.

Art. 17: Politiek

 • TC.Nete onthoudt zich over elke mening aangaande politieke partijen.

Art. 18: Dringende beslissingen

 • In belang van de club is de voorzitter of 2/3 van de bestuursleden gemachtigd om een speciale bestuursvergadering bijeen te roepen.

C: LEDEN

Art. 19 A: Clublaureaat

 • Punten worden vanaf nu zo bekomen
  Voor Provincie punten

          1 –  Deelname aan de provinciale bijeenkomst
      
     2 –  30 of 40  ritten op de kalender voorkomend
                 (10€ of 15€, bedrag kan veranderen, dit beslist onze provincie)
  Voor Club punten: Goud – Zilver – Brons
  – Bijeenkomen op de afgesproken uur aan de inschrijfplaats.  (Vb. Lier , Nijlen , Bouwel)
  – De uren worden in het clubblad vermeld,als ook het uur van vertrek in Berlaar
         In Berlaar kan u al mee vertrekken naar een vertrek plaats uur staat vermeld in het clubblad
  –  In de vertrekplaats worden wij door een bestuurslid van dienst aangeduid op een
         aanwezigheidslijst,  (dit voor de clubpunten.)   
   – We vertrekken gezamenlijk.
  Punten verdeling
   Goud =  30 ritten    gelijk vertrekken aan startpunt w
  aarvan 6   T.C.Nete ritten en 2 activiteiten
  Zilver = 25 ritten    gelijk vertrekken aan startpunt waarvan 5  T.C.Nete ritten en 1 activiteit
  Brons = 20 ritten   gelijk vertrekken aan startpunt waarvan  4   T.C.Nete ritten en 1 activiteit
  Als men 1x helpt op en evenement van de Club = goed voor 5 aanduidingen    ( 1 x te verdienen)                                                                             
 • De behaalde premieborg wordt overhandigt op BV jaarvergadering of clubfeest als de vergunning van het daarop volgend jaar vernieuwd is.
 • Bij vaststelling dat een lid zijn clubkledij (waaruit de kledij bestaat) niet draagt op een organisatie van
  Wielerbond Vlaanderen of bij een geprogrammeerde inrichting van WBV, geen recht heeft op de rit van die dag.

Art. 19 B : Gouden Kilometer

 • In dit criterium wordt na het behalen van 40.000 afgefietste kilometers of een meervoud daarvan, de gangbare prijs van de aangekochte vergunning terug betaald op de eerstvolgende jaarvergadering.
 • Alle afgefietste kilometers uit de kalenderproeven van Wielerbond Vlaanderen, alsmede geprogrammeerde inrichtingen van de club komen hiervoor in aanmerking.
 • Aan leden die over een Familiale vergunning beschikken wordt de prijs van een individuele vergunning aan ieder fietsend lid terugbetaald. En dit tot 2021

Art. 20: Helpers bij ritten en andere organisaties

 • De effectieve en noodwendige helpers tijdens een eigen inrichting hebben recht op dezelfde kilometers, behoudens andersluidende overeenkomsten en dit in overeenstemming met de reglementen van de Antwerpse afdeling en W.B.V.
 • Helpende vergunninghoudende leden moeten zich wel laten inscannen, maar worden vrij- gesteld van het inschrijfgeld.
 • Helpende leden aan een organisaties bij de moederclub worden beloond op het clubfeest

Art. 21: Jaarvergadering

 • Jaarlijks wordt er een Algemene jaarvergadering gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij door het dagelijks bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens de  helft van de leden.
 • De algemene vergadering kan geldig vergaderen, statuten wijzigen en goedkeuren als 2/3 van het ledenaantal aanwezig is. Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 • Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien deze staking zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen.
 • De stemming is geheim telkens als het om personen gaat.
 • Een uitnodiging met vermelding van de dagorde moet minimum 14 dagen op voorhand worden aangekondigd.
 • Om een punt voor te brengen moet men in de eerste plaats lid zijn van de club en moeten de voorstellen tenminste 20 dagen voor datum van de jaarvergadering bij de voorzitter toekomen.
 • De zitting is officieel. Afwezigen leggen zich neer bij genomen beslissingen.

Art. 22: Inzet van de leden

 • Ieder lid dient zich hoffelijk en sportief te gedragen tijdens activiteiten, oefenritten en toeristische uitstappen, zoniet kan het bestuur zich beraden over een al- of niet uitsluiting.

Art. 23: Wijziging van het huishoudelijk reglement

 • Het huishoudelijk reglement is vatbaar voor wijzigingen, welke kunnen aangebracht worden NA het seizoen op de jaarvergadering.
 • Ieder lid kan een wijziging in het huishoudelijk reglement voorstellen aan het bestuur. Een huishoudelijk reglement is gewijzigd, toegevoegd of geschrapt, zo het door de meerderheid van het bestuur aanvaard wordt. Op de jaarvergadering daaropvolgend dienen de wijzigingen toegelicht te worden.

Art. 24:

 • Dit huishoudelijk reglement dat het oorspronkelijke van 10/01/2014 vervangt, is goedgekeurd op de bijeenkomst van 23/10/2017 en kenbaar gemaakt aan de leden op de algemene vergadering van zondag 19 november 2017.

Bankrekening : BE52 7310 4281 9209

©Tc-nete2017