Punten van Inwendige Orde !

Art 1:  Benaming 

 • Onder de benaming “T.C.Nete” werd op 18 december 1971 een wielertoeristenclub opgericht welke aangesloten is bij de K.B.W.B., Wielerbond Vlaanderen, Globelaan 49, 1190 Brussel, met als stamnummers A.72/2.
 • In het Belgisch staatsblad van 30/01/1975 nam onze vereniging een v.z.w. statuut, onder identificatienummer 414.772.79 met als benaming “T.C.Nete v.z.w.”

Art.  2:  Clubkleuren

 • Bij de oorsprong koos men overwegend voor blauw, hiervan is het vlag van de club het bewijs.

Art.  3:  Lokaal 

 • Het lokaal is gevestigd in Sporthal ‘t Stapveld Pastorijstraat 62 2590  Berlaar

Art.  4:  Doel 

 • De vereniging heeft tot doel de sport en cultuur te bevorderen.

Art.  5:  Reglementen, huishoudelijk reglement en statuten 

 • De reglementen van Wielerbond Vlaanderen, de statuten van de v.z.w. en het reglement van inwendige orde van T.C.Nete zijn bindend voor ieder aangesloten lid.

Art.  6:  Aansluiting

 • Mogen aansluiten: Iedereen vanaf 8 jaar.

Art.  7:  Kledij 

 • De kledij van T.C.Nete bestaat uit een basisuitrusting.
 • Onze kledij is beschikbaar voor Cycling Vlaanderen (WBV) vergunninghoudende leden aangesloten bij T.C.Nete.
 • Ieder vergunninghoudend lid dient de basisuitrusting (zomertrui – koersbroek – blouse lange mouwen) aan te schaffen tegen een borgsom van € 100. Aanvullende uitrusting kan men aanschaffen tegen kostprijs.
 • Als vergunninghoudend lid wordt alleen de tittelhouder van een familiaal vergunning beschouwd, op voorwaarde dat een aanvullend vergunninghouder zich eveneens laat opnemen in het puntenbestand van het laureaatschap.
 • De kledij is eigendom van het lid.
 • Een beloningssysteem, met name het “Clublaureaatschap”, is in het leven geroepen voor leden welke hier aan voldoen.
 • Het kledingspakket geldt voor de duur van het contract. Mits akkoord kan dit contract  verlengd worden.
 • Bij alle officiële inrichtingen van T.C.Nete v.z.w. en cycling Vlaanderen of W.B.V. zijn de leden verplicht de clubkledij te dragen.
 • Bij vaststelling dat een lid zijn clubkledij niet draagt op een organisatie van Cycling vlaanderen of bij een geprogrammeerde inrichting op 1jaar vijf maal zondigt tegen deze regel worden hun premieborg over het verloop van het huidig contract (vijfjaar) verbeurt.
 • De clubkledij mag niet tijdens het lopende contract worden doorverkocht of verder gegeven aan niet-leden.
 • Voldoet men niet aan deze regel kan men uitgesloten worden.

Art.  8:  Clubblad word Infoblad 

 • Om de 3 maand verschijnt er een  “ Infoblad ”
 • De verantwoordelijke uitgever zal betwistbare binnengebrachte artikelen eerst voorleggen bij de voorzitter, die zal nalezen en voor publicatie handtekenen.

Art.  9:  Vaste data 

 • De jaarvergadering heeft in principe plaats op de tweede zondag van januari.
 • Clubfeest: in de maand februari.

Art. 10:  Ongevallenaangifte 

 • Aangifte van ongevallen dienen binnen de 48 uren kenbaar gemaakt te worden aan onze secretaris , deze zal hiervoor het nodige doen. Bij afwezigheid kan men dat kenbaar maken bij de voorzitter, die de nodige formulieren zal overhandigen.

Art. 11:  Kosten 

 • Beheers- en werkingskosten worden vergoed door de club, telkens de uitvoerder daar om vraagt en mits rekeningbriefje en goedkeuring van het bestuur.

B: BESTUUR 

Art. 12:  Samenstelling van het bestuur. 

 • Het bestuur van T.C.Nete wordt periodiek verkozen.
 • Alzo zijn er een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester, Feestbestuurder, P.R. & Webmaster ,Kledijbeheerder, raadsleden en ook een Erevoorzitter die als raadgever zal fungeren als er genoeg bestuursleden zijn, zoniet neemt hij of zij een bestuursmandaat op.
 • Gecoöpteerde leden, omwille van specifieke bekwaamheden kunnen het bestuur vervoegen, deze zijn echter niet stemgerechtigd. Zij zijn ten alle tijden toegelaten op de bestuursvergaderingen en hebben enkel een adviserende stem.
 • De voorzitter vertegenwoordigt de club. Hij heeft de leiding op de bestuurs en algemene vergadering. Hij bewaakt en verzekert de orde in de schoot der vereniging en heeft bij gebeurlijke gelijkheid van stemmen een beslissende stem.
 • De ondervoorzitter staat de voorzitter bij op vergaderingen, zowel binnen de club als bij de provincie en zal hem vervangen bij gebeurlijke afwezigheid.
 • De secretaris wordt aangaande de club belast met alle briefwisseling. De briefwisseling wordt in zijn totaliteit voorgebracht op de bestuursvergadering. Brieven omtrent de clubbeheer worden door de voorzitter mede ondertekend. De secretaris zal op de jaarvergadering een moreel verslag voorlezen aangaande de werking van de club in het afgelopen jaar.
 • De penningmeester doet alle ontvangsten en uitgaven van de club, daarvan houdt hij een kasboek bij waarin alle verhandelingen op nummer worden geboekt en brengt op regelmatige wijze verslag uit aan het bestuur. Jaarlijks worden de kasboeken, rekeningsuittreksels en dividenden ter controle voorgelegd aan de aangeduide censoren. Deze worden bijgestaan door de voorzitter en ondervoorzitter.
 • Op de algemene jaarvergadering zal de penningmeester het jaarlijks kasverslag voorlezen.
 • De Feestbestuurder zal het nodige doen bij het inrichten van feestelijkheden en organisaties. Hij zal regelmatig verslag uitbrengen aan zijn mede bestuursleden.
 • De P.R. & Webmaster onderhoud de uitstraling en Website van de club. Hij volgt op de voet de behaalde punten op het clublaureaatschap
 • De raadsleden zetelen in de bestuursvergaderingen en bespreken mede de agenda.
 • Onder de bestuursleden worden clubafgevaardigden aangeduid welke de clubvertegenwoordigen op de provinciale vergaderingen of bij andere gelegenheden waar dit nodig mag blijken.

Art. 13:  Termijn van het bestuur 

 • Het bestuur bestaat uit negen mandaten waarvan jaarlijks één derde uittredend en herkiesbaar is.
 • Een bestuursmandaat is geldig voor een termijn van drie jaar.
 • De herkiezing gebeurt op de jaarvergadering in de maand januari.
 • Behoudens schriftelijk ontslag is ieder lid van het bestaande bestuur kandidaat-bestuurslid voor een nieuwe termijn.
 • Nieuwe kandidaten bestuursleden moeten meerderjarig zijn en hij/zij moet TWEE jaar lid zijn van de club.
 • De kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk te melden bij de voorzitter, uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering.
 • De functies worden onder de bestuursmandaten gekozen na de jaarvergadering.
 • Ten behoeve van de goede werking van de club en bij algehele goedkeuring van het bestuur kunnen bijkomende bestuursleden volgens de noodwendigheden gecoöpteerd worden.

Art. 14:  Keuze van het bestuur 

 • De keuze van de bestuursmandaten gebeurt op de jaarvergadering.
 • De stemming is geheim en schriftelijk.
 • Ieder vergunninghoudend lid of eigenaar van een bondskaart aangesloten bij T.C.Nete. is stemgerechtigd. De stemgerechtigden duiden op een kandidatenlijst de namen aan die hun voorkeur wegdragen.
 • De kandidaten met de meeste stemmen vormen het nieuwe bestuur.
 • Nieuwe kandidaten moeten echter 50% van het aantal uitgebrachte stemmen behalen om een bestaand verkiesbaar bestuurslid te vervangen.
 • Bij gelijke stemmen krijgt het langst aangesloten (bestuurs)lid de voorkeur.
 • De secretaris leidt de verkiezing, alsook de taakverdeling onder de nieuw gekozenen. Deze taakverdeling gebeurt op de eerstvolgende bestuursvergadering, in onderling overleg.

Art. 15:  Ontslag van een bestuurslid 

 • Een bestuurslid dat tijdens zijn termijn ontslag neemt dient dit schriftelijk of telefonisch te melden bij de voorzitter.
 • Bij ontslag van een bestuurslid wordt deze kandidatuur vrijgegeven op de eerstvolgende bestuursvergadering.
 • Zo een bestuurslid niet voldoet of onaanvaardbare handelingen stelt, kan deze door de meerderheid van het bestuur op een bestuursvergadering ontslagen worden.

Art. 16: Gelden 

 • Indien de vereniging ontbonden wordt gaan de bezittingen naar een ander werk , aangeduid door de algemene vergadering , waarvan de doelstellingen het meest deze van de huidige vereniging benaderen zoals is beschreven in de statuten Artikel 21 die neergelegd zijn op 6 April 2005.
 • Op de algemene vergadering worden twee censoren aangeduid, teneinde na afsluitingvan de jaarrekening de rekeningen en kasboek na te zien en ter goedkeuring te ondertekenen.
 • De censoren hebben ook de opdracht verslag uit te brengen op de algemene vergadering.
 • Om verkozen te worden tot censor mag men geen deel uitmaken van het bestuur en dient men bovendien twee jaar lid te zijn van de club.
 • Personen welke vooraf een bestuursmandaat hebben bekleed en intussen geen deel meer uitmaken van het bestuur, hoeven zich evenwel drie jaar te onthouden om zich kandidaat te stellen als censor.

Art. 17: Politiek 

 • TC.Nete onthoudt zich over elke mening aangaande politieke partijen.

Art. 18: Dringende beslissingen 

 • In belang van de club is de voorzitter of 2/3 van de bestuursleden gemachtigd om een speciale bestuursvergadering bijeen te roepen.

C: LEDEN 

Art.19:Clublaureaat

Punten  Goud  

 • = 40 ritten voorkomend op de Cycling kalender waarvan 6   T.C.Nete ritten en 2 activiteiten 

Punten Zilver

 •  = 35 ritten voorkomend op de Cycling kalender waarvan  5  T.C.Nete ritten en 1 activiteit 

Punten Brons

 •  = 30 ritten voorkomend op de Cycling kalender waarvan  4  T.C.Nete ritten en 1 activiteit 
 • Als men 1x helpt op en evenement van de Club = goed voor 5 Punten , het bestuur kan hier altijd over beslissen voor toedienen van de punten 
 • Deze punten worden omgezet in gelden voor het verdienen van de premieborg plus clubverdiensten
 • De behaalde premieborg wordt afgetrokken van de vergunning bij het vernieuwen van de vergunning van het volgend jaar.
 • Belgian Cycling Happening en anderen officiële proeven telt de Esso Best punten.

Art. 19b: Gouden Kilometer 

 • In dit criterium wordt na het behalen van 40.000 afgefietste kilometers of een meervoud daarvan,de gangbare prijs van de aangekochte vergunning terug betaald op de eerst volgende jaarvergadering.
 • Alle afgefietste kilometers uit de kalenderproeven van Wielerbond Vlaanderen, alsmede geprogrammeerde inrichtingen van de club komen hiervoor in aanmerking.
 • Aan leden die over een Familiale vergunning beschikken wordt de prijs van een individuele vergunning aan ieder fietsend lid terugbetaald.

Art. 20: Helpers bij ritten en andere organisaties 

 • De effectieve en noodwendige helpers tijdens een eigen inrichting hebben recht op dezelfde kilometers, behoudens andersluidende overeenkomsten en dit in over een stemming met de reglementen van de Antwerpse afdeling  en Cycling Vlaanderen (W.B.V).
 • Helpende vergunninghoudende leden moeten zich wel laten inscannen, maar worden vrijgesteld van het inschrijfgeld.

Art. 21: Jaarvergadering 

 • Jaarlijks wordt er in januari een Algemene jaarvergadering gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij door het dagelijks bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens de helft van de leden.
 • De algemene vergadering kan geldig vergaderen, statuten wijzigen en goedkeuren als 2/3 van het ledenaantal aanwezig is. Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 • Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien deze staking zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen.
 • De stemming is geheim telkens als het om personen gaat.
 • Een uitnodiging met vermelding van de dagorde moet minimum 14 dagen op voorhand worden aangekondigd.
 • Om een punt voor te brengen moet men in de eerste plaats lid zijn van de club en moeten de voorstellen tenminste 10 dagen voor datum van de jaarvergadering bij de voorzitter
 • De zitting is officieel. Afwezigen leggen zich neer bij genomen beslissingen.

Art. 22: Inzet van de leden 

 • Ieder lid dient zich hoffelijk en sportief te gedragen tijdens activiteiten, oefenritten en toeristische uitstappen, zoniet kan het bestuur zich beraden over een al- of niet uitsluiting.

Art. 23: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

 • Het huishoudelijk reglement is vatbaar voor wijzigingen, welke kunnen aangebracht worden NA het seizoen dat loopt van 1 januari tot 31 december.
 • Ieder lid kan een wijziging in het huishoudelijk reglement voorstellen aan het bestuur.
  Een huishoudelijk reglement is gewijzigd, toegevoegd of geschrapt, zo het door de meerderheid van het bestuur aanvaard wordt. Op de jaarvergadering daaropvolgend dienen de wijzigingen toegelicht te worden.

Art. 24: 

 • Dit huishoudelijk reglement dat het oorspronkelijke van 1971 vervangt, is goedgekeurd op de bijeenkomst van 10/01/2019 en kenbaar gemaakt aan de leden op de algemene vergadering van zondag 19 januari 2020.